مجتمع صالحین تهران منطقه 12

جشن شکوفه ها (99-98)

جشن الفبا ( سال تحصیلی 98-97 )

ما میتوانیم